Prophets.jpg

הנביאים

The Prophets

יהושע (Joshua)

ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא והנה-איש עמד לנגדו וחרבו שלופה בידו וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה אם-לצרינו: יד ויאמר | לא כי אני שר-צבא-יהוה עתה באתי ויפל יהושע אל-פניו ארצה וישתחו ויאמר לו מה אדני מדבר אל-עבדו: טו ויאמר שר-צבא יהוה אל-יהושע של-נעלך מעל רגלך כי המקום אשר אתה עמד עליו קדש הוא ויעש יהושע כן
(5:13-15)

"And it came to pass, when Joshua was by Jericho, that he lifted up his eyes and looked, and, behold, there stood a man over against him with his sword drawn in his hand: and Joshua went unto him, and said unto him, Art thou for us, or for our adversaries? And he said, Nay; but as captain of the host of the LORD am I now come. And Joshua fell on his face to the earth, and did worship, and said unto him, What saith my lord unto his servant? And the captain of the LORD’S host said unto Joshua, Loose thy shoe from off thy foot; for the place whereon thou standest is holy. And Joshua did so" (5:13-15). 


שפטים (Judges)

בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה
(23:25)

"In those days there was no king in Israel: every man did that which was right in his own eyes" (21:25). 


שמואל א (I Samuel)

ויגדל שמואל ויהוה היה עמו ולא-הפיל מכל-דבריו ארצה
(3:19).

"And Samuel grew, and the LORD was with him, and did let none of his words fall to the ground" (3:19) 

ז ויאמר יהוה אל-שמואל שמע בקול העם לכל אשר-יאמרו אליך כי לא אתך מאסו כי-אתי מאסו ממלך עליהם: ח ככל-המעשים אשר-עשו מיום העלתי אתם ממצרים ועד-היום הזה ויעזבני ויעבדו אלהים אחרים כן המה עשים גם-לך: ט ועתה שמע בקולם אך כי-העד תעיד בהם והגדת להם משפט המלך אשר ימלך עליהם: י ויאמר שמואל את כל-דברי יהוה אל-העם השאלים מאתו מלך
(8:7-10)

"And the LORD said unto Samuel, Hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee: for they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. According to all the works which they have done since the day that I brought them up out of Egypt even unto this day, wherewith they have forsaken me, and served other gods, so do they also unto thee. Now therefore hearken unto their voice: howbeit yet protest solemnly unto them, and shew them the manner of the king that shall reign over them. And Samuel told all the words of the LORD unto the people that asked of him a king" (8:7-10) 


שמואל ב (II Samuel)

ח ועתה כה-תאמר לעבדי לדוד כה אמר יהוה צבאות אני לקחתיך מן-הנוה מאחר הצאן להיות נגיד על-עמי על-ישראל: ט ואהיה עמך בכל אשר הלכת ואכרתה את-כל-איביך מפניך ועשתי לך שם גדול כשם הגדלים אשר בארץ: י ושמתי מקום לעמי לישראל ונטעתיו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא-יסיפו בני-עולה לענותו כאשר בראשונה: יא ולמן-היום אשר צויתי שפטים על-עמי ישראל והניחתי לך מכל-איביך והגיד לך יהוה כי-בית יעשה-לך יהוה: יב כי | ימלאו ימיך ושכבת את-אבתיך והקימתי את-זרעך אחריך אשר יצא ממעיך והכינתי את-ממלכתו: יג הוא יבנה-בית לשמי וכננתי את-כסא ממלכתו עד-עולם: יד אני אהיה-לו לאב והוא יהיה-לי לבן אשר בהעותו והכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם: טו וחסדי לא-יסור ממנו כאשר הסרתי מעם שאול אשר הסרתי מלפניך: טז ונאמן ביתך וממלכתך עד-עולם לפניך כסאך יהיה נכון עד-עולם
(7:8-16)

"Now therefore so shalt thou say unto my servant David, Thus saith the LORD of hosts, I took thee from the sheepcote, from following the sheep, to be ruler over my people, over Israel: And I was with thee whithersoever thou wentest, and have cut off all thine enemies out of thy sight, and have made thee a great name, like unto the name of the great men that are in the earth. Moreover I will appoint a place for my people Israel, and will plant them, that they may dwell in a place of their own, and move no more; neither shall the children of wickedness afflict them any more, as beforetime, And as since the time that I commanded judges to be over my people Israel, and have caused thee to rest from all thine enemies. Also the LORD telleth thee that he will make thee an house. And when thy days be fulfilled, and thou shalt sleep with thy fathers, I will set up thy seed after thee, which shall proceed out of thy bowels, and I will establish his kingdom. He shall build an house for my name, and I will stablish the throne of his kingdom for ever. I will be his father, and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men: But my mercy shall not depart away from him, as I took it from Saul, whom I put away before thee. And thine house and thy kingdom shall be established for ever before thee: thy throne shall be established for ever" (7:8-16).


מלכים א (I Kings)

ו אם-שוב תשבון אתם ובניכם מאחרי ולא תשמרו מצותי חקתי אשר נתתי לפניכם והלכתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם: ז והכרתי את-ישראל מעל פני האדמה אשר נתתי להם ואת-הבית אשר הקדשתי לשמי אשלח מעל פני והיה ישראל למשל ולשנינה בכל-העמים: ח והבית הזה יהיה עליון כל-עבר עליו ישם ושרק ואמרו על-מה עשה יהוה ככה לארץ הזאת ולבית הזה: ט ואמרו על אשר עזבו את-יהוה אלהיהם אשר הוציא את-אבתם מארץ מצרים ויחזקו באלהים אחרים וישתחו [וישתחוו] להם ויעבדם על-כן הביא יהוה עליהם את כל-הרעה הזאת
(9:6-9)

"But if ye shall at all turn from following me, ye or your children, and will not keep my commandments and my statutes which I have set before you, but go and serve other gods, and worship them: Then will I cut off Israel out of the land which I have given them; and this house, which I have hallowed for my name, will I cast out of my sight; and Israel shall be a proverb and a byword among all people: And at this house, which is high, every one that passeth by it shall be astonished, and shall hiss; and they shall say, Why hath the LORD done thus unto this land, and to this house? And they shall answer, Because they forsook the LORD their God, who brought forth their fathers out of the land of Egypt, and have taken hold upon other gods, and have worshipped them, and served them: therefore hath the LORD brought upon them all this evil" (9:6-9).

יא ויאמר צא ועמדת בהר לפני יהוה והנה יהוה עבר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני יהוה לא ברוח יהוה ואחר הרוח רעש לא ברעש יהוה: יב ואחר הרעש אש לא באש יהוה ואחר האש קול דממה דקה
(19:11-12)

"And he said, Go forth, and stand upon the mount before the LORD. And, behold, the LORD passed by, and a great and strong wind rent the mountains, and brake in pieces the rocks before the LORD; but the LORD was not in the wind: and after the wind an earthquake; but the LORD was not in the earthquake: And after the earthquake a fire; but the LORD was not in the fire: and after the fire a still small voice" (19:11-12). 


מלכים ב (II Kings)

 ועתה יהוה אלהינו הושיענו נא מידו וידעו כל-ממלכות הארץ כי אתה יהוה אלהים לבדך
(19:19)

"Now therefore, O LORD our God, I beseech thee, save thou us out of his hand, that all the kingdoms of the earth may know that thou art the LORD God, even thou only" (19:19).

לכו דרשו את-יהוה בעדי ובעד-העם ובעד כל-יהודה על-דברי הספר הנמצא הזה כי-גדולה חמת יהוה אשר-היא נצתה בנו על אשר לא-שמעו אבתינו על-דברי הספר הזה לעשות ככל-הכתוב עלינו
(22:13)

"Go ye, enquire of the LORD for me, and for the people, and for all Judah, concerning the words of this book that is found: for great ‭is‭ the wrath of the LORD that is kindled against us, because our fathers have not hearkened unto the words of this book, to do according unto all that which is written concerning us." (22:13).


ישעיהו (Isaiah)

טו ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם גם כי-תרבו תפלה אינני שמע ידיכם דמים מלאו: טז רחצו הזכו הסירו רע מעלליכם מנגד עיני חדלו הרע: יז למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה: יח לכו-נא ונוכחה יאמר יהוה אם-יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם-יאדימו כתולע כצמר יהיו
(1:13-18)

"‭‭Bring no more vain oblations; incense is an abomination unto me; the new moons and sabbaths, the calling of assemblies, I cannot away with; ‭it is‭ iniquity, even the solemn meeting.‭ Your new moons and your appointed feasts my soul hateth: they are a trouble unto me; I am weary to bear ‭them‭.‭ And when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from you: yea, when ye make many prayers, I will not hear: your hands are full of blood.‭ Wash you, make you clean; put away the evil of your doings from before mine eyes; cease to do evil;‭ ‭‭Learn to do well; seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow.‭ Come now, and let us reason together, saith the LORD: though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow; though they be red like crimson, they shall be as wool" (1:13-18).

א מי האמין לשמעתנו וזרוע יהוה על-מי נגלתה: ב ויעל כיונק לפניו וכשרש מארץ ציה לא-תאר לו ולא הדר ונראהו ולא-מראה ונחמדהו: ג נבזה וחדל אישים איש מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנהו: ד אכן חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשבנהו נגוע מכה אלהים ומענה: ה והוא מחלל מפשענו מדכא מעונתינו מוסר שלומנו עליו ובחברתו נרפא-לנו: ו כלנו כצאן תעינו איש לדרכו פנינו ויהוה הפגיע בו את עון כלנו: ז נגש והוא נענה ולא יפתח-פיו כשה לטבח יובל וכרחל לפני גזזיה נאלמה ולא יפתח פיו: ח מעצר וממשפט לקח ואת-דורו מי ישוחח כי נגזר מארץ חיים מפשע עמי נגע למו: ט ויתן את-רשעים קברו ואת-עשיר במתיו על לא-חמס עשה ולא מרמה בפיו: י ויהוה חפץ דכאו החלי אם-תשים אשם נפשו יראה זרע יאריך ימים וחפץ יהוה בידו יצלח: יא מעמל נפשו יראה ישבע בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ועונתם הוא יסבל: יב לכן אחלק-לו ברבים ואת-עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו ואת-פשעים נמנה והוא חטא-רבים נשא ולפשעים יפגיע
(53:1-12)

"Who hath believed our report? and to whom is the arm of the LORD revealed?‭ ‭‭For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground: he hath no form nor comeliness; and when we shall see him, ‭there is‭ no beauty that we should desire him.‭ ‭‭He is despised and rejected of men; a man of sorrows, and acquainted with grief: and we hid as it were ‭our‭ faces from him; he was despised, and we esteemed him not.‭ Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows: yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted.‭ ‭‭But he ‭was‭ wounded for our transgressions, ‭he was‭ bruised for our iniquities: the chastisement of our peace ‭was‭ upon him; and with his stripes we are healed.‭ All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own way; and the LORD hath laid on him the iniquity of us all.‭ He was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his mouth: he is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth.‭ ‭‭He was taken from prison and from judgment: and who shall declare his generation? for he was cut off out of the land of the living: for the transgression of my people was he stricken.‭ And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death; because he had done no violence, neither ‭was any‭ deceit in his mouth.‭ ‭‭Yet it pleased the LORD to bruise him; he hath put ‭him‭ to grief: when thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see ‭his‭ seed, he shall prolong ‭his‭ days, and the pleasure of the LORD shall prosper in his hand.‭ He shall see of the travail of his soul, ‭and‭ shall be satisfied: by his knowledge shall my righteous servant justify many; for he shall bear their iniquities.‭ Therefore will I divide him ‭a portion‭ with the great, and he shall divide the spoil with the strong; because he hath poured out his soul unto death: and he was numbered with the transgressors; and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors" (53:1-12).


ירמיהו (Jeremiah)

 הנה ימים באים נאם-יהוה וכרתי את-בית ישראל ואת-בית יהודה ברית חדשה
(31:31)

"Behold, the days come, saith the LORD, that I will make a new covenant with the house of Israel, and with the house of Judah" (31:31).

ה הנה ימים באים נאם-יהוה והקמתי לדוד צמח צדיק ומלך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ: ו בימיו תושע יהודה וישראל ישכן לבטח וזה-שמו אשר-יקראו יהוה | צדקנו: ז לכן הנה-ימים באים נאם-יהוה ולא-יאמרו עוד חי-יהוה אשר העלה את-בני ישראל מארץ מצרים: ח כי אם-חי-יהוה אשר העלה ואשר הביא את-זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם וישבו על-אדמתם
(23:5-8) 

"Behold, the days come, saith the LORD, that I will raise unto David a righteous Branch, and a King shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. In his days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely: and this is his name whereby he shall be called, THE LORD OUR RIGHTEOUSNESS. Therefore, behold, the days come, saith the LORD, that they shall no more say, The LORD liveth, which brought up the children of Israel out of the land of Egypt; But, The LORD liveth, which brought up and which led the seed of the house of Israel out of the north country, and from all countries whither I had driven them; and they shall dwell in their own land (23:5-8). 

ג כי הנה ימים באים נאם-יהוה ושבתי את-שבות עמי ישראל ויהודה אמר יהוה והשבתים אל-הארץ אשר נתתי לאבותם וירשוה: ד ואלה הדברים אשר דבר יהוה אל-ישראל ואל-יהודה: ה כי-כה אמר יהוה קול חרדה שמענו פחד ואין שלום: ו שאלו-נא וראו אם-ילד זכר מדוע ראיתי כל-גבר ידיו על-חלציו כיולדה ונהפכו כל-פנים לירקון: ז הוי כי גדול היום ההוא מאין כמהו ועת-צרה היא ליעקב וממנה יושע
(30:3-7).

"For, lo, the days come, saith the LORD, that I will bring again the captivity of my people Israel and Judah, saith the LORD: and I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it.‭ And these ‭are‭ the words that the LORD spake concerning Israel and concerning Judah.‭ For thus saith the LORD; We have heard a voice of trembling, of fear, and not of peace.‭ Ask ye now, and see whether a man doth travail with child? wherefore do I see every man with his hands on his loins, as a woman in travail, and all faces are turned into paleness?‭ Alas! for that day ‭is‭ great, so that none ‭is‭ like it: it ‭is‭ even the time of Jacob’s trouble; but he shall be saved out of it" (30:3-7).

 


יחזקאל (Ezekiel)

הנפש החטאת היא תמות
(18:20)

"The soul that sinneth, it shall die" (18:20).

כב לכן אמר לבית-ישראל כה אמר אדני יהוה לא למענכם אני עשה בית ישראל כי אם-לשם-קדשי אשר חללתם בגוים אשר-באתם שם: כג וקדשתי את-שמי הגדול המחלל בגוים אשר חללתם בתוכם וידעו הגוים כי-אני יהוה נאם אדני יהוה בהקדשי בכם לעיניהם: כד ולקחתי אתכם מן-הגוים וקבצתי אתכם מכל-הארצות והבאתי אתכם אל-אדמתכם: כה וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל-גלוליכם אטהר אתכם: כו ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי את-לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר: כז ואת-רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר-בחקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם: כח וישבתם בארץ אשר נתתי לאבתיכם והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלהים
(36:22-28)

"Therefore say unto the house of Israel, Thus saith the Lord GOD; I do not this for your sakes, O house of Israel, but for mine holy name’s sake, which ye have profaned among the heathen, whither ye went. And I will sanctify my great name, which was profaned among the heathen, which ye have profaned in the midst of them; and the heathen shall know that I am the LORD, saith the Lord GOD, when I shall be sanctified in you before their eyes. For I will take you from among the heathen, and gather you out of all countries, and will bring you into your own land. Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean: from all your filthiness, and from all your idols, will I cleanse you. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you: and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments, and do them. And ye shall dwell in the land that I gave to your fathers; and ye shall be my people, and I will be your God" (36:22-28).

יב לכן הנבא ואמרת אליהם כה-אמר אדני יהוה הנה אני פתח את-קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל-אדמת ישראל: יג וידעתם כי-אני יהוה בפתחי את-קברותיכם ובהעלותי אתכם מקברותיכם עמי: יד ונתתי רוחי בכם וחייתם והנחתי אתכם על-אדמתכם וידעתם כי-אני יהוה דברתי ועשיתי נאם-יהוה
(37:12-14)

"Therefore prophesy and say unto them, Thus saith the Lord GOD; Behold, O my people, I will open your graves, and cause you to come up out of your graves, and bring you into the land of Israel. And ye shall know that I am the LORD, when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves, And shall put my spirit in you, and ye shall live, and I shall place you in your own land: then shall ye know that I the LORD have spoken it, and performed it, saith the LORD" (37:12-14). 


הושע (Hosea)

ד כי | ימים רבים ישבו בני ישראל אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד ותרפים: ה אחר ישבו בני ישראל ובקשו את-יהוה אלהיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל-יהוה ואל-טובו באחרית הימים
(3:4-5)

"For the children of Israel shall abide many days without a king, and without a prince, and without a sacrifice, and without an image, and without an ephod, and without teraphim: Afterward shall the children of Israel return, and seek the LORD their God, and David their king; and shall fear the LORD and his goodness in the latter days" (3:4-5).

נדמו עמי מבלי הדעת
(4:6).

"My people are destroyed for lack of knowledge" (4:6).

אלך אשובה אל-מקומי עד אשר-יאשמו ובקשו פני בצר להם ישחרנני
(5:15)

"I will go and return to my place, till they acknowledge their offence, and seek my face: in their affliction they will seek me early" (5:15).

מיד שאול אפדם ממות אגאלם אהי דבריך מות אהי קטבך שאול נחם יסתר מעיני
(13:14)

"I will ransom them from the power of the grave; I will redeem them from death: O death, I will be thy plagues; O grave, I will be thy destruction: repentance shall be hid from mine eyes" (13:14).


יואל (Joel)

א והיה אחרי-כן אשפוך את-רוחי על-כל-בשר ונבאו בניכם ובנתיכם זקניכם חלמות יחלמון בחוריכם חזינות יראו: ב וגם על-העבדים ועל-השפחות בימים ההמה אשפוך את-רוחי: ג ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותימרות עשן: ד השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא: ה והיה כל אשר-יקרא בשם יהוה ימלט כי בהר-ציון ובירושלם תהיה פליטה כאשר אמר יהוה ובשרידים אשר יהוה קרא
(3:1-5)

"And it shall come to pass afterward, that I will pour out my spirit upon all flesh; and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions: And also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit. And I will shew wonders in the heavens and in the earth, blood, and fire, and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and the terrible day of the LORD come. And it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of the LORD shall be delivered: for in mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the LORD hath said, and in the remnant whom the LORD shall call" (2:28-32; 3:1-5 in Hebrew Tanakh).


עמוס (Amos)

ד באו בית-אל ופשעו הגלגל הרבו לפשע והביאו לבקר זבחיכם לשלשת ימים מעשרתיכם: ה וקטר מחמץ תודה וקראו נדבות השמיעו כי כן אהבתם בני ישראל נאם אדני יהוה
(4:4-5)

"Come to Bethel, and transgress; at Gilgal multiply transgression; and bring your sacrifices every morning, and your tithes after three years: And offer a sacrifice of thanksgiving with leaven, and proclaim and publish the free offerings: for this liketh you, O ye children of Israel, saith the Lord GOD" (4:4-5).

יב לכן כה אעשה-לך ישראל עקב כי-זאת אעשה-לך הכון לקראת-אלהיך ישראל: יג כי הנה יוצר הרים וברא רוח ומגיד לאדם מה-שחו עשה שחר עיפה ודרך על-במתי ארץ יהוה אלהי-צבאות שמו
(4:12-13)

"Therefore thus will I do unto thee, O Israel: ‭and‭ because I will do this unto thee, prepare to meet thy God, O Israel.‭ For, lo, he that formeth the mountains, and createth the wind, and declareth unto man what ‭is‭ his thought, that maketh the morning darkness, and treadeth upon the high places of the earth, The LORD, The God of hosts, ‭is‭ his name" (4:12-13). 

עשה כימה וכסיל והפך לבקר צלמות ויום לילה החשיך הקורא למי-הים וישפכם על-פני הארץ יהוה שמו
(5:8)

"Seek him‭ that maketh the seven stars and Orion, and turneth the shadow of death into the morning, and maketh the day dark with night: that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth: The LORD ‭is‭ his name" (5:8).

שנאו-רע ואהבו טוב והציגו בשער משפט אולי יחנן יהוה אלהי-צבאות שארית יוסף
(5:15)

"Hate the evil, and love the good, and establish judgment in the gate: it may be that the LORD God of hosts will be gracious unto the remnant of Joseph" (5:15).

כא שנאתי מאסתי חגיכם ולא אריח בעצרתיכם: כב כי אם-תעלו-לי עלות ומנחתיכם לא ארצה ושלם מריאיכם לא אביט
(5:21-22)

"I hate, I despise your feast days, and I will not smell in your solemn assemblies.‭ ‭‭Though ye offer me burnt offerings and your meat offerings, I will not accept ‭them‭: neither will I regard the peace offerings of your fat beasts" (5:21-22). 

ט והיה | ביום ההוא נאם אדני יהוה והבאתי השמש בצהרים והחשכתי לארץ ביום אור: י והפכתי חגיכם לאבל וכל-שיריכם לקינה והעליתי על-כל-מתנים שק ועל-כל-ראש קרחה ושמתיה כאבל יחיד ואחריתה כיום מר: יא הנה | ימים באים נאם אדני יהוה והשלחתי רעב בארץ לא-רעב ללחם ולא-צמא למים כי אם-לשמע את דברי יהוה: יב ונעו מים עד-ים ומצפון ועד-מזרח ישוטטו לבקש את-דבר-יהוה ולא ימצאו
(8:9-12)

"‭‭And it shall come to pass in that day, saith the Lord GOD, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day:‭ And I will turn your feasts into mourning, and all your songs into lamentation; and I will bring up sackcloth upon all loins, and baldness upon every head; and I will make it as the mourning of an only ‭son‭, and the end thereof as a bitter day.‭ Behold, the days come, saith the Lord GOD, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the LORD:‭ And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find ‭it‭.‭ ‭‭In that day shall the fair virgins and young men faint for thirst.‭ They that swear by the sin of Samaria, and say, Thy god, O Dan, liveth; and, The manner of Beersheba liveth; even they shall fall, and never rise up again" (8:9-12).

ח הנה עיני | אדני יהוה בממלכה החטאה והשמדתי אתה מעל פני האדמה אפס כי לא השמיד אשמיד את-בית יעקב נאם-יהוה: ט כי-הנה אנכי מצוה והנעותי בכל-הגוים את-בית ישראל כאשר ינוע בכברה ולא-יפול צרור ארץ: י בחרב ימותו כל חטאי עמי האמרים לא-תגיש ותקדים בעדינו הרעה: יא ביום ההוא אקים את-סכת דויד הנפלת וגדרתי את-פרציהן והרסתיו אקים ובניתיה כימי עולם: יב למען יירשו את-שארית אדום וכל-הגוים אשר-נקרא שמי עליהם נאם-יהוה עשה זאת
(9:8-12)

"Behold, the eyes of the Lord GOD ‭are‭ upon the sinful kingdom, and I will destroy it from off the face of the earth; saving that I will not utterly destroy the house of Jacob, saith the LORD.‭ ‭‭For, lo, I will command, and I will sift the house of Israel among all nations, like as ‭corn‭ is sifted in a sieve, yet shall not the least grain fall upon the earth.‭ All the sinners of my people shall die by the sword, which say, The evil shall not overtake nor prevent us.‭ ‭‭In that day will I raise up the tabernacle of David that is fallen, and close up the breaches thereof; and I will raise up his ruins, and I will build it as in the days of old:‭ That they may possess the remnant of Edom, and of all the heathen, which are called by my name, saith the LORD that doeth this" (9:8-12).‭ 


עבריה (Obadiah)

ג זדון לבך השיאך שכני בחגוי-סלע מרום שבתו אמר בלבו מי יורדני ארץ: ד אם-תגביה כנשר ואם-בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאם-יהוה
(3-4).

"The pride of thine heart hath deceived thee, thou that dwellest in the clefts of the rock, whose habitation ‭is‭ high; that saith in his heart, Who shall bring me down to the ground?‭ Though thou exalt ‭thyself‭ as the eagle, and though thou set thy nest among the stars, thence will I bring thee down, saith the LORD" (3-4).

טו כי-קרוב יום-יהוה על-כל-הגוים כאשר עשית יעשה לך גמלך ישוב בראשך: טז כי כאשר שתיתם על-הר קדשי ישתו כל-הגוים תמיד ושתו ולעו והיו כלוא היו
(15-16)

"‭‭For the day of the LORD ‭is‭ near upon all the heathen: as thou hast done, it shall be done unto thee: thy reward shall return upon thine own head.‭ ‭‭For as ye have drunk upon my holy mountain, ‭so‭ shall all the heathen drink continually, yea, they shall drink, and they shall swallow down, and they shall be as though they had not been" (15-16).‭ 


יונה (Jonah)

ויאמר אליהם עברי אנכי ואת-יהוה אלהי השמים אני ירא אשר-עשה את-הים ואת-היבשה
(1:9).

"And he said unto them, I ‭am‭ an Hebrew; and I fear the LORD, the God of heaven, which hath made the sea and the dry ‭land‭" (1:9).

ח בהתעטף עלי נפשי את-יהוה זכרתי ותבוא אליך תפלתי אל-היכל קדשך: ט משמרים הבלי-שוא חסדם יעזבו: י ואני בקול תודה אזבחה-לך אשר נדרתי אשלמה ישועתה ליהוה
(2:8-10).

"When my soul fainted within me I remembered the LORD: and my prayer came in unto thee, into thine holy temple.‭ They that observe lying vanities forsake their own mercy.‭ But I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving; I will pay ‭that‭ that I have vowed. Salvation ‭is‭ of the LORD" (2:7-9, 2:8-10 in Hebrew Tanakh).


מיכה (Micah)

ואתה מגדל-עדר עפל בת-ציון עדיך תאתה ובאה הממשלה הראשנה ממלכת לבת-ירושלם
(4:8)

"And thou, O tower of the flock, the strong hold of the daughter of Zion, unto thee shall it come, even the first dominion; the kingdom shall come to the daughter of Jerusalem" (4:8)

יד עתה תתגדדי בת-גדוד מצור שם עלינו בשבט יכו על-הלחי את שפט ישראל:
א ואתה בית-לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאתיו מקדם מימי עולם: ב לכן יתנם עד-עת יולדה ילדה ויתר אחיו ישובון על-בני ישראל
(4:14-5:2)

"Now gather thyself in troops, O daughter of troops: he hath laid siege against us: they shall smite the judge of Israel with a rod upon the cheek.‭ ‭‭But thou, Bethlehem Ephratah, ‭though‭ thou be little among the thousands of Judah, ‭yet‭ out of thee shall he come forth unto me ‭that is‭ to be ruler in Israel; whose goings forth ‭have been‭ from of old, from everlasting.‭ Therefore will he give them up, until the time ‭that‭ she which travaileth hath brought forth: then the remnant of his brethren shall return unto the children of Israel" (5:1-3; 4:14-5:2 in Hebrew Tanakh).

הגיד לך אדם מה-טוב ומה-יהוה דורש ממך כי אם-עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם-אלהיך
(6:8)

"He hath shewed thee, O man, what ‭is‭ good; and what doth the LORD require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God" (6:8). 


נחום (Nahum)

טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו
(1:7)

"The LORD is good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him" (1:7).


חבקוק (Habakkuk)

ויהוה בהיכל קדשו הס מפניו כל-הארץ
(2:20)

"But the LORD ‭is‭ in his holy temple: let all the earth keep silence before him" (2:20). 

יז כי-תאנה לא-תפרח ואין יבול בגפנים כחש מעשה-זית ושדמות לא-עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים: יח ואני ביהוה אעלוזה אגילה באלהי ישעי: יט יהוה אדני חילי וישם רגלי כאילות ועל במותי ידרכני למנצח בנגינותי
(3:17-19)

"Although the fig tree shall not blossom, neither ‭shall‭ fruit ‭be‭ in the vines; the labour of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat; the flock shall be cut off from the fold, and ‭there shall be‭ no herd in the stalls:‭ Yet I will rejoice in the LORD, I will joy in the God of my salvation.‭ The LORD God ‭is‭ my strength, and he will make my feet like hinds’ ‭feet‭, and he will make me to walk upon mine high places. To the chief singer on my stringed instruments" (3:17-19). 


צפניה (Zephaniah)

טו יום עברה היום ההוא יום צרה ומצוקה יום שאה ומשואה יום חשך ואפלה יום ענן וערפל: טז יום שופר ותרועה על הערים הבצרות ועל הפנות הגבהות: יז והצרתי לאדם והלכו כעורים כי ליהוה חטאו ושפך דמם כעפר ולחמם כגללים: יח גם-כספם גם-זהבם לא-יוכל להצילם ביום עברת יהוה ובאש קנאתו תאכל כל-הארץ כי כלה אך-נבהלה יעשה את כל-ישבי הארץ
(1:15-18).

"‭‭That day ‭is‭ a day of wrath, a day of trouble and distress, a day of wasteness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness,‭ A day of the trumpet and alarm against the fenced cities, and against the high towers.‭ ‭‭And I will bring distress upon men, that they shall walk like blind men, because they have sinned against the LORD: and their blood shall be poured out as dust, and their flesh as the dung.‭ Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the LORD’S wrath; but the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy: for he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land" (1:15-18).

בקשו את-יהוה כל-ענוי הארץ אשר משפטו פעלו בקשו-צדק בקשו ענוה אולי תסתרו ביום אף-יהוה
(2:3)

"‭‭Seek ye the LORD, all ye meek of the earth, which have wrought his judgment; seek righteousness, seek meekness: it may be ye shall be hid in the day of the LORD’S anger" (2:3).

והיה חבל לשארית בית יהודה עליהם ירעון בבתי אשקלון בערב ירבצון כי יפקדם יהוה אלהיהם ושב שבותם
(2:7).

"And the coast shall be for the remnant of the house of Judah; they shall feed thereupon: in the houses of Ashkelon shall they lie down in the evening: for the LORD their God shall visit them, and turn away their captivity" (2:7). 


הגי (Haggai)

ועתה כה אמר יהוה צבאות שימו לבבכם על-דרכיכם
(1:5)

"Now therefore thus saith the LORD of hosts; Consider your ways" (1:5).

ו כי כה אמר יהוה צבאות עוד אחת מעט היא ואני מרעיש את-השמים ואת-הארץ ואת-הים ואת-החרבה: ז והרעשתי את-כל-הגוים ובאו חמדת כל-הגוים ומלאתי את-הבית הזה כבוד אמר יהוה צבאות: ח לי הכסף ולי הזהב נאם יהוה צבאות: ט גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן-הראשון אמר יהוה צבאות ובמקום הזה אתן שלום נאם יהוה צבאות
(2:6-9)

"For thus saith the LORD of hosts; Yet once, it ‭is‭ a little while, and I will shake the heavens, and the earth, and the sea, and the dry ‭land‭;‭ And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come: and I will fill this house with glory, saith the LORD of hosts.‭ The silver ‭is‭ mine, and the gold ‭is‭ mine, saith the LORD of hosts.‭ The glory of this latter house shall be greater than of the former, saith the LORD of hosts: and in this place will I give peace, saith the LORD of hosts" (2:6-9). 


זכריה (Zechariah)

יב ואמרת אליו לאמר כה אמר יהוה צבאות לאמר הנה-איש צמח שמו ומתחתיו יצמח ובנה את-היכל יהוה: יג והוא יבנה את-היכל יהוה והוא-ישא הוד וישב ומשל על-כסאו והיה כהן על-כסאו ועצת שלום תהיה בין שניהם
(6:12-13)

"And speak unto him, saying, Thus speaketh the LORD of hosts, saying, Behold the man whose name ‭is‭ The BRANCH; and he shall grow up out of his place, and he shall build the temple of the LORD:‭ Even he shall build the temple of the LORD; and he shall bear the glory, and shall sit and rule upon his throne; and he shall be a priest upon his throne: and the counsel of peace shall be between them both" (6:12-13).

גילי מאד בת-ציון הריעי בת ירושלם הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורכב על-חמור ועל-עיר בן-אתנות
(9:9)

"Rejoice greatly, O daughter of Zion; shout, O daughter of Jerusalem: behold, thy King cometh unto thee: he ‭is‭ just, and having salvation; lowly, and riding upon an ass, and upon a colt the foal of an ass" (9:9).

יב ואמר אליהם אם-טוב בעיניכם הבו שכרי ואם-לא | חדלו וישקלו את-שכרי שלשים כסף: יג ויאמר יהוה אלי השליכהו אל-היוצר אדר היקר אשר יקרתי מעליהם ואקחה שלשים הכסף ואשליך אתו בית יהוה אל-היוצר
(11:12-13)

"And I said unto them, If ye think good, give ‭me‭ my price; and if not, forbear. So they weighed for my price thirty ‭pieces‭ of silver.‭ And the LORD said unto me, Cast it unto the potter: a goodly price that I was prised at of them. And I took the thirty ‭pieces‭ of silver, and cast them to the potter in the house of the LORD" (11:12-13).

ט והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את-כל-הגוים הבאים על-ירושלם: י ושפכתי על-בית דויד ועל | יושב ירושל ם רוח חן ותחנונים והביטו אלי את אשר-דקרו וספדו עליו כמספד על-היחיד והמר עליו כהמר על-הבכור
(12:9-10)

"And it shall come to pass in that day, ‭that‭ I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem.‭ And I will pour upon the house of David, and upon the inhabitants of Jerusalem, the spirit of grace and of supplications: and they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him, as one mourneth for ‭his‭ only ‭son‭, and shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for ‭his‭ firstborn" (12:9-10).

א הנה יום-בא ליהוה וחלק שללך בקרבך: ב ואספתי את-כל-הגוים | אל-ירושל ם למלחמה ונלכדה העיר ונשסו הבתים והנשים תשגלנה ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא יכרת מן-העיר: ג ויצא יהוה ונלחם בגוים ההם כיום הלחמו ביום קרב: ד ועמדו רגליו ביום-ההוא על-הר הזתים אשר על-פני ירושלם מקדם ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גיא גדולה מאד ומש חצי ההר צפונה וחציו-נגבה
(14:1-4)

"Behold, the day of the LORD cometh, and thy spoil shall be divided in the midst of thee.‭ For I will gather all nations against Jerusalem to battle; and the city shall be taken, and the houses rifled, and the women ravished; and half of the city shall go forth into captivity, and the residue of the people shall not be cut off from the city.‭ Then shall the LORD go forth, and fight against those nations, as when he fought in the day of battle.‭ And his feet shall stand in that day upon the mount of Olives, which ‭is‭ before Jerusalem on the east, and the mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and toward the west, ‭and there shall be‭ a very great valley; and half of the mountain shall remove toward the north, and half of it toward the south" (14:1-4).


מלאכי (Malachi)

י מי גם-בכם ויסגר דלתים ולא-תאירו מזבחי חנם אין-לי חפץ בכם אמר יהוה צבאות ומנחה לא-ארצה מידכם: יא כי ממזרח-שמש ועד-מבואו גדול שמי בגוים ובכל-מקום מקטר מגש לשמי ומנחה טהורה כי-גדול שמי בגוים אמר יהוה צבאות
(1:10-11)

"Who ‭is there‭ even among you that would shut the doors ‭for nought‭? neither do ye kindle ‭fire‭ on mine altar for nought. I have no pleasure in you, saith the LORD of hosts, neither will I accept an offering at your hand.‭ For from the rising of the sun even unto the going down of the same my name ‭shall be‭ great among the Gentiles; and in every place incense ‭shall be‭ offered unto my name, and a pure offering: for my name ‭shall be‭ great among the heathen, saith the LORD of hosts" (1:10-11).

 הנני שלח מלאכי ופנה-דרך לפני ופתאם יבוא אל-היכלו האדון | אשר-אתם מבקשים ומלאך הברית אשר-אתם חפצים הנה-בא אמר יהוה צבאות:
(3:1)

"‭‭Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me: and the Lord, whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in: behold, he shall come, saith the LORD of hosts‭" (3:1) 

כי אני יהוה לא שניתי ואתם בני-יעקב לא כליתם
(3:6)

"For I ‭am‭ the LORD, I change not; therefore ye sons of Jacob are not consumed" (3:6).

יט כי הנה היום בא בער כתנור והיו כל-זדים וכל-עשה רשעה קש ולהט אתם היום הבא אמר יהוה צבאות אשר לא-יעזב להם שרש וענף: כ וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק: כא ועסותם רשעים כי-יהיו אפר תחת כפות רגליכם ביום אשר אני עשה אמר יהוה צבאות
(3:19-21)

"‭‭For, behold, the day cometh, that shall burn as an oven; and all the proud, yea, and all that do wickedly, shall be stubble: and the day that cometh shall burn them up, saith the LORD of hosts, that it shall leave them neither root nor branch.‭ ‭‭But unto you that fear my name shall the Sun of righteousness arise with healing in his wings; and ye shall go forth, and grow up as calves of the stall.‭ And ye shall tread down the wicked; for they shall be ashes under the soles of your feet in the day that I shall do ‭this‭, saith the LORD of hosts" (4:1-3; 3:19-21 in Hebrew Tanakh